Thursday Keynote

Keynote Thursday | 1:15–2:30 pm | MECA